ПРОЕКТ

eu    logo bg right 

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.073

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Наименование на програмата Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Проект: BG16RFOP002-2.073-2231 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Административен договор: № BG16RFOP002-2.073-2231-С01

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на ХИТТУР-5 ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква ХИТТУР-5 ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност: 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско финансиране и 1 500 лева национално финансиране.

Бенефициент: ХИТТУР-5 ООД

Административен адрес: Бургас, ул. Средна гора 28

Адрес на изпълнение на проекта: Бургас, ул. Средна гора 28

ЕИК: 147115779

Процент на съфинансиране: 0 %

Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %

Начало:        06 юли 2020 г.

Край:              06 октомври 2020 г.

Управител:   Теодора Хараланова Йовчев

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект №BG16RFOP002-2.073  „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

КОНТАКТИ

...

Copyright © 2014. All Rights Reserved.